జనతా సేవా సదన్‌

చారిటబుల్ ట్రస్ట్
Address of the listing పకృబరవన్, నవదా
Services provided by the listing Charitable Trust
Address of the listing పురాని జేల్‌ రోడ్‌, నవదా
Services provided by the listing Charitable Trust

మా భావని సేవా సదన్‌

చారిటబుల్ ట్రస్ట్
Address of the listing నర్దీగఁజ్ రోడ్‌, నవదా
Services provided by the listing Charitable Trust

జాన్ కల్యాణ్ సేవా సదన్‌

చారిటబుల్ ట్రస్ట్
Address of the listing అందర్ బజార్‌, నవదా
Services provided by the listing Charitable Trust

సత్య మా దర్శన్ సేవా సఁథన్

చారిటబుల్ ట్రస్ట్
Address of the listing రాజులి, నవదా
Services provided by the listing Charitable Trust

మిల్కి అవముయినస్ సేవా సఁథన్

చారిటబుల్ ట్రస్ట్
Address of the listing నర్దీగఁజ్ రోడ్‌, నవదా
Services provided by the listing Charitable Trust

ఇది కూడ చూడు

Nawada లొ Old Age Home