સાઈ ગલ્લેરીઉમ

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025272504
 09845560884
217, કતીલ પ્લાઝા, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, 100 ફીટ રિંગ રોડ, બનશંકરી 3આર.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર - 560085, Karnataka
ઇન કતીલ પ્લાઝા
View Map

Services

Type: સેનિટરીવેર, ટાઇલ્સ
Iron/Steel: નો
Kitchen Types: સ્ટીલ, વૂડેન
Grohe: બાથરૂમ ફર્નિચર, બાથ ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, શાવર ઇંક્લોજર, વેનટીસ
Products: એધિસિવ ટાઇલ્સ, મોજેક ટાઇલ્સ, સરમીક ટાઇલ્સ એંડ વીત્રીફીએદ ટાઇલ્સ, બાથરૂમ ફ્લોર ટાઇલ્સ, વાલ ટાઇલ્સ, ફ્લોર ટાઇલ્સ, ડિજાઇનર ટાઇલ્સ, ઇટાલિયન ટાઇલ્સ
Duravit: બાથ ફર્નિચર, બાથ ટ્યૂબ, બીદેત્સ, કિચેન સિંક, મલ્ટી ફંક્શનલ શાવર, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, ટોય્લેટ્સ, વાશ બેસિન
Type: યૂરોપિયન, ફ્રેંચ, ઇન્ડિયન, ઇટાલિયન
Brands: વિંકિ, ફોલપર, હત્રીઆ, જી.એસ.આઈ., ગેલેક્સિયા, વેર્સાચે, દીસેગ્નો, ગિય્ર્ગિયો, ચેલો, બોસ્સીની, ડેલ્ટા, કેરોલ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products: સેનિટરી વેરી, બાથરૂમ ફિટિંગ્સ, સેનિટરી ફિટિંગ્સ, બાથરૂમ ફર્નિચર, બાથરૂમ સિંક, વાશ બેસિન, શાવર ઇંક્લોજર એંડ પેનલ્સ, બાથ ટ્યૂબ એંડ ટોપ્સ, ફોકેટ્સ
cash, credit card

Write Review

User Reviews

My name is Billy I am working with A USA pharmaceutical Company in the USA, with many retail sales outlets around the world. I need a reliable individual/ businessman residing to represent my interest in your country.My company official will be visiting your country India to source some basic raw materials/ Chemicals/Herbals. billyjel@aol.com