ફેન્સી સેરામિક્સ

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08023468021
68, 2એન.ડી. મેન રોડ, પેલેસ ગુટ હલ્લી, બૈંગલોર - 560003, Karnataka
નિયર પારસી બેરિયલ ગ્રાઉંડ
View Map

Services

Electrical: નો
Type: પાઇપ્સ ફિટિંગ્સ
Hardware: યેસ
Repairs & Services: નો
Parryware: બાથ ટ્યૂબ, ક્લોજિટ સીટ કવર, કિચેન સિંક, પ્રેશર પંપ, ઇંક્લોજર, પેનલ, સોપ ટ્રે, યૂરિનલ્સ, વેનટી કેબિન્સ, વાશ બેસિન
Ess Ess: ફ્લશ વાલ્વ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, ટોપ્સ
Jaquar: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ફ્લશ વાલ્વ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, ટોપ્સ
Products: જી.આઈ. પાઇપ્સ, જી.આઈ. ફિટિંગ્સ
Hindware: બાથ ટ્યૂબ, બીદેત્સ, કિસ્ટેર્ન, ક્લોજિટ સીટ કવર, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, સિંક્સ, સ્ટીમ રૂમ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ

Write Review