આઈ360

Institutes
 01147097209, 01147097210
70, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, મોલ રોડ, કીઁગ્સ્વે કેમ્પ, દિલ્લી - 111009
નિયર એક્સિસ બેંક એ.ટી.એમ.
View Map

Services

Placement: યેસ
Languages: ઇંગ્લિશ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા
cash, credit card
Professional Courses: આઈ.ઈ.એલ.ટી.એસ., મેનેજ્રિય્લ , રિટેલ
Courses Offered: કસ્ટમર સર્વિસ, ટિલમાર્કેટિંગ, વોય્સ એંડ એક્સેન્ટ ટ્રેનિંગ

Write Review