કોર્નર સ્ટોન Owner Verified Listing

Language Training Institutes
 02227713399
 09324656032
એફ/2, બી -3, એફ-ટાઇપ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, સેક્ટર 11,, નેરુલ ઈસ્ટ, નવીમુંબઈ - 400706, Maharashtra
ઓપોજિટ નેરુલ ઈસ્ટ બસ ડિપો
View Map

Services

Languages: અરબિક, ચાઇનિજ, ઇંગ્લિશ, ફ્રેંચ, જર્મન, હિન્દી, આઈ.ઈ.એલ.ટી.એસ., જાપાનિજ, કોરિયન, પર્સનાલિટી ડિવેલપ્મેંટ, સ્પેનિશ
Segment: ફૌરેન લેંગ્વેજ, ઇન્ડિયન લેંગ્વેજ

Write Review

User Reviews

Best for IELTS Training and best Trainer Lokesh Sir who was reachable and helpful throughout the duration.

They also teach foreign languages English (Corporate/public speaking), French, German, Arabic, Spanish and many more. They give free seminars as well.

Amazing services at Unbeatable Price.

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.