ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਨ Owner Verified Listing

Language Training Institutes
 02227713399
 09324656032
ਏਫ/2, ਬੀ -3, ਏਫ-ਟਾਇਪ ਸ਼ਾਪਿਂਗ ਕਾਮਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 11,, ਨੈਰੁਲ ਈਸਟ, ਨਵੀਮੁਂਬਈ - 400706, Maharashtra
ਅਪੋਸਿਟ ਨੈਰੁਲ ਈਸਟ ਬਸ ਡਿਪੋ
View Map

Services

Segment: ਫੌਰੈਨ ਲੇਂਗਵੇਜ, ਇਂਡਿਅਨ ਲੇਂਗਵੇਜ
Languages: ਅਰਬਿਕ, ਚਾਇਨਿਜ, ਇਂਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਹਿਂਦੀ, ਆਈ.ਈ.ਏਲ.ਟੀ.ਏਸ., ਜਾਪਾਨਿਜ, ਕੋਰਿਅਨ, ਪਰਸਨਾਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਪੈਨਿਸ਼

Write Review

User Reviews

Best for IELTS Training and best Trainer Lokesh Sir who was reachable and helpful throughout the duration.

They also teach foreign languages English (Corporate/public speaking), French, German, Arabic, Spanish and many more. They give free seminars as well.

Amazing services at Unbeatable Price.

Nearby Locality Guides

Vashi Belapur Sanpada Vasai Road
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.