> > Club 9

ಕ್ಲಬ್ 9

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08041133111, 08022273311
ಹೋಟಲ್‌ ರೆಗಾಲೀಸ್, 40/2, ಲಾವೆಲ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಇನ್ ಹೋಟಲ್‌ ರೆಗಾಲೀಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ವಾಲೆಟ್
Amenities: ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿ.ಜೆ.
Entry: ಫ್ರೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar