ಎ.ಐ.ಎಮ್.ಟಿ.

ಕಾಲೇಜ್
 01141499775, 01142060850
ಡಿ-15, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಆವುಟರ್ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ - 110085
ಅಬೋವ್‌ ರಮೆಶ್ವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Specialization: ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್
Specialization Other: ಆಲ್ ಕೋರ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್
Gender: ಸೋ-ಅದ್
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
AIMT: Recognised by AICTE & affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, AIMT is a leading MBA institute. This prestigious institute is open to students from an army background as well as children of other service personnel and civilians too. With an affiliation to the army, the college is very particular about discipline and regularity. They offer a course in Master of Business Administration (MBA). The selection process is based on CAT score conducted by IIMs. Shortlisted candidates are called for group discussions and a personal interview at AIMK/AIMT for final selection.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

<a href="http://blog.oureducation.in/media-courses-in-delhincr/">best colleges of media education i delhi </a>

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.