ಹರ್ಷ್ ಸ್ಟೀಲ್

B2B-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 02266362253, 02223822286
4, 2ಎನ್.ಡಿ. ಪರಸೀವಾಡ಼ಾ ಲೆನ್‌, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಆರ್.ಕೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಗಿರಗಯೋನ್, ಮುಂಬಯಿ - 400004, Maharashtra
ನಿಯರ್‌ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌
ಚಾಟ್ View Map

ಸೇವೆಗಳು

Aluminium Products - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಏಲಮಿನಿಯಮ್ ಶೀಟ್ಸ್,ಏಲಮಿನಿಯಮ್ ಅಕ್ಷ್ತೃದೆದ್ ಬಾರ್ಸ್
Stainless Steel Products - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಪೈಪ್‌ಸ್ ಎಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್,ಶೀಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೆಟ್ಸ್,ಸ್ಟೆನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಬಾರ್ಸ್
Mild Steel Products - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್‌ಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೆಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.