ಗ್ರಬ್ ಕ್ಲಬ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಬಾವ್ ಬಜಾರ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, 11 ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್

ಬೆದ್ವೀನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಜದವಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಪ್ರಂಜೋಲ್ ಹೋಟಲ್‌

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಗೆನ್ಟ್ ಇಸ್ಟೆಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ನನ್-ವೆಜ್

ಮಾ ತಾರಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ರೆಗೆನ್ಟ್ ಇಸ್ಟೆಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಮುಘ್ಲೈ

ಭೋಜೋಹೋರಿ ಮನ್ನಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಹಜರಾ ರೋಡ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿನ್‌ಜಾಲಿ

ಭೋಜೋಹೋರಿ ಮನ್ನಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಹಟಿ ಬಗಾನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿನ್‌ಜಾಲಿ

ದ್ ಗ್ರಬ್ ಕ್ಲಬ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಗೋಲ್ಪರ್ಕ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಠಲಿ, ನನ್-ವೆಜ್

ಬ್ರಿಜ್ ವ್ಯೂ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಹಾಯ್ ರೈಜ್, ನೋ, ಬಿನ್‌ಜಾಲಿ,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಬೆಲಿಯಘಾಟಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮುಘ್ಲೈ, ನನ್-ವೆಜ್
3.0
Address of the listing ಸರಕಸ್ ಏವೆನ್ಯೂ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್
5.0
Address of the listing ಇಂಟಲಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್
1.0
Address of the listing ಸೋದಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಚೈನಿಜ್,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
5.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸರಕಸ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಚೈನಿಜ್

ಉಡೀಪಿ ಹೋಮ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಸರತ್ ಬೋಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಚಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
4.0
Address of the listing ಪರ್ನಸ್ರೀ ಪಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್
Address of the listing ಮೈದಾನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಸೂಪರ್ ಸ್ನೆಕ್ ಬಾರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ನ್ಯೂ ಅಲೀಪೋರೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್

ಸೆವನ್ ಸ್ಟಾರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಸೌಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಜ್
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್

ಹೋಟಲ್‌ ಶಾಲೀಮಾರ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಚಂದನ್ನಗರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

You might also like