గ్రబ్ క్లబ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బావ్ బజార్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 11 చైనిస్, నన్-వేజ్

ప్రఁజోల్ హోటల్‌

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేగేన్ట్ ఇస్టేట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, బన్‌జాలి, నన్-వేజ్

మా తారా స్న్యాక్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేగేన్ట్ ఇస్టేట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, ముఘ్లై

బేద్వీన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జదవపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌

భోజోహోరి మన్నా

రెస్టారెంట్
Address of the listing హటి బగాన్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిన్‌జాలి

భోజోహోరి మన్నా

రెస్టారెంట్
Address of the listing హజరా రోడ్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిన్‌జాలి

ద్ గ్రబ్ క్లబ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing గోల్పర్క్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఠలి, నన్-వేజ్

బ్రిజ్ వ్యూ

రెస్టారెంట్
Address of the listing హౌడా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రైస్, నో, బన్‌జాలి,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing బేలియఘాటా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ముఘ్లై, నన్-వేజ్
3.0
Address of the listing సరకస్ ఏవేన్యూ, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్
5.0
Address of the listing ఇంటలి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్
1.0
Address of the listing సోదపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
5.0
Address of the listing పార్క్‌ సరకస్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, బిర్‌యాని, చైనిస్

ఉడీపి హోమ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing సరత్ బోస్‌ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్ , సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

చాప్ స్టిక్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing పర్నస్రీ పల్లి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

సేవన్ స్టార్

రెస్టారెంట్
Address of the listing భవానీపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

సూపర్ స్నేక్ బార్

రెస్టారెంట్
Address of the listing న్యూ అలీపోరే, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్
Address of the listing మైదాన్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

హోటల్‌ శాలీమార్

రెస్టారెంట్
Address of the listing చఁదన్నగర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing బేయదోం స్ట్రీట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పంజ్యాబి, ట్యాండూరి

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Kolkata లొ Coffee Shop Kolkata లొ Ice cream Shop Kolkata లొ Sweet Shop