മോഡര്ൻ വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025359406, 08041509266
 09341234302, 09741899312
13-14, ഏച്.ഏ.ഏല്. എയര്‌പോര്ട്‌ രോഡ്‌, ഡോമ്ലുര്, ബൈംഗലോര്‌ - 560071, Karnataka
നിയര്‌ ഹീരോ ഹോംഡാ ഷോരൂമ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Brands: ഡിഷ് ടീ.വീ., റ്റാറ്റാ സ്കൈ
IFB: വാഷിംഗ് മഷീന്
Segment: കമര്ഷൽ, രെസിഡെംഷൽ
Accessories & Parts: നോ
Brands: ഹിതാചി, പെനാസോനിക്, സൈമസംഗ്
Consumer Durables: യെസ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Services: നോ
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപൽഇംക്
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോമ്‌ അഡിയോ, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പാര്ടബില് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വകമൈൻ ഏമ്.പീ.3
Sharp: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ
Onkyo: 5.1 സ്പീകര് സിസ്‌ടം, ബൂക് ഷെല്ഫ് സ്പീകര്സ്, ക്യാസെറ്റ് ഡെക്സ്, സീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, സെംറ്റര് / സരൌംഡ് സ്പീകര്സ്, ഡോകിംഗ് സ്ടെഷൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ലോര് സ്ട്യാംഡിംഗ് സ്പീകര്സ്, ഹോമ്‌ സ്ടൈല് സീസ്ടമ്സ്, മിനി സീസ്ടമ്സ്, പവര്ഡ് സബ്‌വൂഫര്സ്
Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്
Hitachi: പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്

Other Branches of Modern World

Behind Sony Centre
Kalyan Nagar, Bangalore
Beside Corporation Bank
M.G Road, Bangalore

Write Review

User Reviews

I was born into a world where everyone irrespectiveof their skin color or ethnic background was treated with dignity and respect. Being a long time resident of India and a tax paying member of the society I was taken aback by the affront I suffered at the hands of the sales men at Modern World electronic showroom. The proud and haughty manner the staff at the electronic store room displayed towards me made me to decide not to ever go there again and I want management to know this.
Modern World Bangalore tell your staff in the electronic store room selling television to treat customers with dignity irrespective of their skin color. Discriminate based upon skin color and origin has been thrown into the dustbin of history. EMI facility usage is not limited to certain people like your staff in the electronic shore room on the 1st floor showed today to an African woman who wanted to buy a television set

You might also like