എഡിഡാസ്

Garment Shops
 08041154829
 07259233666
2001, 100 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഏച്.ഏ.ഏല്. 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
നിയര്‌ എയര്‌ടെൽ അഫിസ്‌
View Map

Services

Inner Wear: No
Brands: Adidas
Type: Casual, Sportswear
Gender: Men's, Women's
Uniforms: No
Type: Casual, Sports Shoes
Woolen Clothes: No
Boutique: No
Brands: Adidas
Accessories: Cravats, Leather Belts, Neck Ties, Scarves, Shawls, Socks, Wallets
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
cash, credit card

Photos

Other Branches of Adidas

Beside Food World
BTM 1st Stage, Bangalore
In Total Mall
HAL Airport Road, Bangalore
Beside Safina Plaza
Infantry Road, Bangalore
In Kukreja Towers
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Beside Mahindra Renault
Koramangala 4th Block, Bangalore
In Mantri Square Mall
Malleswaram, Bangalore
Near State Bank Of India
New BEL Road, Bangalore
Near Karnataka Bank
R.T Nagar, Bangalore
View All 12 Branches of Adidas

Write Review

User Reviews

Adidas is always the best for sports wear and shoes...comfort fit flexible..and vast number of collections...