കമാൽ സെരാമിക്സ്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08023501598, 08023385043
 09845024115, 09449005043
44/54, 3ആര്.ഡീ. മെൻ, ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ റ്റൌൻ, രജജി നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560044, Karnataka
നിയര്‌ പദമവഠി കല്യാന മംതപ
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Cera: കിസ്ടെര്ൻ, ഷാവര് പ്യാനൽ
Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: കിസ്ടെര്ൻ, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Xviking: ബാഥ് ട്യൂബ് ചെയര്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഹെംഡ് ഡ്രായര്, പെപര് ഹോല്ഡര്, ഷാവര് പ്യാനൽ
Products: വാൾ റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്
Ess Ess: ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ
Roca: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, യൂരിനല്സ്

Write Review

User Reviews

My name is Billy I am working with A USA pharmaceutical Company in the USA, with many retail sales outlets around the world. I need a reliable individual/ businessman residing to represent my interest in your country.My company official will be visiting your country India to source some basic raw materials/ Chemicals/Herbals. billyjel@aol.com