ലിട്ല് ഇളയ്

Play Schools & Day Care
 08041691213
 09902841133, 07259307233
39, ഏസ്.ഏമ്.വീ. സന്‌ലൈറ്റ് ബില്ഡിംഗ്‌, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, മുഋഗെഷ് പലയ, വൈംഡ് റ്റനെൽ , - 560017, Karnataka
അപോജിട്‌ ഏച്.പീ. അഫിസ്‌

Services

Day Care Centre: നോ
Play School: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card

Write Review

User Reviews

My child has been there for almost 2 yrs now and is very settled in the congenial atmosphere.
My 3 year old loves going to the school. Keeps talking about the teachers and the wonderful stories that were told today.
Hi Parents,
Its a very bad ,they dont take care of the kids ,teachers r mannerless,one very important thing abt that is they handle even small kids very rude,They r just for money they dont look after the kids,they slap kids hit them on head when they cry, also no care for the kids unresponsive attitude.
If the kids cry to teacher atleast talk to the child with some love they even not look to child and the they scream to the kids like animals ,talking to the child is far to do. they close the kids in the room I m totally dissappointed frm this, they treat kids verybadly they r not good, SO parents Please request you dont go by money think twice before enrolling ur kid .,
SO PLEASE THINK BEFORE TAKING THE DESCION