ബില്ഡ് മാര്ട് Owner Verified Listing

Construction Material Dealers
 08023477970, 08023477971
 09448992206, 09448992208
25/3-2, സ്ടെജ്‌, ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ സബര്ബ്, യെഷ്വംഥ്പുര്, - 560022, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ രവീംദു റ്റോയിയോറ്റാ
View Map

Services

Iron/Steel: നോ
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Products: സരമിക്സ് റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, രസ്ടിക് റ്റൈല്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Type: ഫ്ലൂരിംഗ്, സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Roca: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിട്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card

Business Description

Build Mart provides tiles & all kinds of bathroom accessories. Looking for ceramic, vitrified or rustic tiles or wooden flooring? You can find it all at Build Mart. Also get shower cubicles, chimney & hobs , faucets, bathtubs etc. Their exhibition house gives you a preview of their products so you can get a good idea of what each product looks like and how you can match it with the other accessories. All their products are available in a variety of colours, shapes,sizes, textures & with outstanding features. The trained staff helps you through the selection process. They also offer customisable options.

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.