ഹോം റ്റച് Owner Verified Listing

Home Appliance Repair
 08043741315
 08548820830, 07996883182
20, മുഥാ കമ്പ്ല്യാക്സ്, 1സ്ട്രീറ്റ് മെൻ രോഡ്‌, യെഷ്വംഥ്പുര്, ബൈംഗലോര്‌ - 560022, Karnataka
ഇൻ മുഥാ കമ്പ്ല്യാക്സ്

Services

cash, credit card
Appliance: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: നോ
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Appliance: ചിമ്നി, ഡിഷ് വാഷര്, ഗീജര് - വാറ്റര് ഹീറ്റര്, ഹബ്, ഏല്.സീ.ഡീ. റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, റ്റെലിവിജൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Authorized Repair Services Of: ഏല്.ജീ., സ്യാമസംഗ്, ഓനിഡാ, പെനാസോനിക്, സനി, സ്യാന്സുയി, കെല്വിനെറ്റര്, ഹെയര്, ഗഡ്‌രെജ്, വര്‌പൂൽ, ആഈ.ഏഫ്.ബീ., ബഷ്, ഇലെക്ട്രോലക്സ്, ഡെകിൻ, വിഡിയോകൻ, കെരിയര്, ലയഡ്സ്, സിൻഫ്ലെം, ഗ്ലെൻ, ഫെബര്, ഗീല്മാ, പിജൻ, ഹീംദ്വരെ, പ്രെസ്ടിജ്, ഏലിക, കഫ്, ബറ്റര്‌ഫ്ലൈ, എക്വാ ഗാര്ഡ്, കെന്ട്, പ്യുര് ഇറ്റ്, യൂരെകാ ഫാര്‌ബസ്, വോല്ടാസ്, ഫിലിപ്സ്, ബ്ലൂ സ്ടാര്‌
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.