ഹോം റ്റച് Owner Verified Listing

Home Appliance Repair
 08043741315
 08548820830, 07996883182
20, മുഥാ കമ്പ്ല്യാക്സ്, 1സ്ട്രീറ്റ് മെൻ രോഡ്‌, യെഷ്വംഥ്പുര്, ബൈംഗലോര്‌ - 560022, Karnataka
ഇൻ മുഥാ കമ്പ്ല്യാക്സ്

Services

cash, credit card
Appliance: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: നോ
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Appliance: ചിമ്നി, ഡിഷ് വാഷര്, ഗീജര് - വാറ്റര് ഹീറ്റര്, ഹബ്, ഏല്.സീ.ഡീ. റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, റ്റെലിവിജൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Authorized Repair Services Of: ഏല്.ജീ., സ്യാമസംഗ്, ഓനിഡാ, പെനാസോനിക്, സനി, സ്യാന്സുയി, കെല്വിനെറ്റര്, ഹെയര്, ഗഡ്‌രെജ്, വര്‌പൂൽ, ആഈ.ഏഫ്.ബീ., ബഷ്, ഇലെക്ട്രോലക്സ്, ഡെകിൻ, വിഡിയോകൻ, കെരിയര്, ലയഡ്സ്, സിൻഫ്ലെം, ഗ്ലെൻ, ഫെബര്, ഗീല്മാ, പിജൻ, ഹീംദ്വരെ, പ്രെസ്ടിജ്, ഏലിക, കഫ്, ബറ്റര്‌ഫ്ലൈ, എക്വാ ഗാര്ഡ്, കെന്ട്, പ്യുര് ഇറ്റ്, യൂരെകാ ഫാര്‌ബസ്, വോല്ടാസ്, ഫിലിപ്സ്, ബ്ലൂ സ്ടാര്‌
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.

Write Review

User Reviews

This home touch Yeswantpur home appliances are fraud company. They make customers to do multiple follow up and send bad technician you are equally pathetic....I highly recommend not to go for Home Touch. Initially they raise a request then they tell to call techinician without bothering customers concerns...Very irresponsible and cheaters inspite of paying huge amount they gave false promises and false warranty. I could have given minus for HT. From 6 months they took money to buy some parts to fix to the machine and insipte of several calls all they are say techinician will come today or tomorrow but till now no one turned up till date. So pls dont ever avail these company services. All you will get cheated...Highly fraudulent company.

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.