രിലായംസ് ഡിജിറ്റൽ

Electronics and Home Appliance Stores
 04442629495, 04442550096
2, കപ് ആര്കെഡ്‌, ജെവെലര്സ് ഗാര്ഡെന്സ് വെംകതനരെയനാ രോഡ്‌, ടീ.നഗര്‌, ചെന്നയി - 600017, Tamil Nadu
നിയര്‌ പനഗൽ പാര്ക്‌

Services

cash, credit card
Repairs & Services: നോ
Accessories: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Credit Cards Accepted: നോ
Brands: സനി, നികൻ, കെനൻ, കോഡ്യാക്
Accessories & Parts: യെസ്
Networking Equipment: ഏന്.ഏ.
Used Laptops: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
Services: യെസ്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Brands: എല്ഫാ, എക്വാ ഗാര്ഡ്, എക്വാ സ്ടാര്‌, കിൻസ്ടെര്, വീ ഗാര്ഡ്, വാറ്റര് ഗാര്ഡ്
Butterfly: ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്, സെര്വെര്സ്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം
Philips: കഫീ മെകര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് രൈസ് കൂകര് , ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Brands: ഗഡ്‌രെജ്, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., വര്‌പൂൽ
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, ഏചറ്റീസി, ആഈ-മെറ്റ്, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, മൈക്രോമെക്സ്
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Brands: സനി, ഏച്.പീ., ലിനോവോ, ഡെൾ, ആഈ.ബീ.ഏമ്., മൈക്രൊസഫ്ട്
Bajaj: മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Prestige: കഫീ മെകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Brands: അകര് , എപല് , ഡെൾ , ആഈ.ബീ.ഏമ്. , ലിനോവോ , സനി , റ്റോഷിബാ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products: കിബോര്ഡ്, മൌസ്, പ്രിന്ടര്, സ്ക്യാനര്, സ്പീകര്സ്
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്

Other Branches of Reliance Digital

Near Sangeetha Restaurant
Adyar, Chennai
Near Sangamam Hotel
Ambattur, Chennai
Opposite Kandaswamy Naidu College
Anna Nagar East, Chennai
Near Devi Theatre
Anna Salai, Chennai
Near Saravana Bhavan
Ashok Nagar, Chennai
In Alphas Lotus Tower
Avadi, Chennai
Near Chrompet Bus Stop
Chromepet, Chennai
Opposite Keelkattalai Bus Terminus
Kilkattalai, Chennai
View All 17 Branches of Reliance Digital

Write Review