ഹീരോ മീംദ്മീനെ

Call Centre Training Institutes
 01244078251,
 09810216332
6112/1, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, ദെയാനംദ് കലനി, രെല്വെ രോഡ്‌, ഗുഡഗാംവ്‌, ഗുഡഗാംവ്‌ - 122001, Haryana
നിയര്‌ ജയ് സിനെമാ

Services

Placement: യെസ്
Languages: ഇംഗ്ലിഷ്
Courses Offered: കസ്ടമര് സര്വിസ്‌, റ്റില്‌മാര്കെറ്റിംഗ്, വോയ്സ് എംഡ് എക്സെന്ട് ട്രെനിംഗ്

Write Review