വൂ സ്ടോര്

Electronics and Home Appliance Stores
 02228710934, 02228710935
ഇനോര്ബീത് മൾ, 1സ്ട്രീറ്റ് , ലിന്ക്‌ രോഡ്‌, മലാഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400064, Maharashtra
ലൈഫ്‌ സ്ടൈല്
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: വീ.യൂ.
Products Other: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Consumer Durables: നോ
Services: യെസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Photos

Other Branches of Vu Store

In Palladium Mall
Lower Parel, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
Near Bajaj Showroom
Nariman Point, Mumbai

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort