> > Shoppers Stop

ഷപര്സ് സ്ടപ്

Department Store
 02241592777, 02241592700
നിര്മൽ ലൈഫസ്ടൈല്, ഏല്.ബീ.ഏസ്. മര്ഗ്‌, മുലുംഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400080, Maharashtra
നിയര്‌ പീ.വീ.ആര്. സിനെമാ
View Map

Services

cash, credit card
Inner Wear: യെസ്
Repairs: നോ
Uniforms: നോ
Clocks: യെസ്
Products Other: ഏന്/ഏ
Consumer Durables: നോ
Eco-Friendly Because: ഏന്/ഏ
Stones: പ്രെഷിയസ്
Brands: ഏന്/ഏ
Home Delivery: നോ
Woolen Clothes: നോ
Services: നോ
Eco-Friendly: നോ
Stone Art: ഏന്/ഏ
Products: കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Eco-Friendly: നോ
Accessories & Parts: യെസ്
Eco-Friendly Because: ഏന്/ഏ
Eco-Friendly: നോ
Repairs & Services: നോ
Repairs: നോ
Leather: നോ
Eco-Friendly Because: ഏന്/ഏ
Products: സൻ ഗ്ലാസെസ്
Eye Testing: നോ
Eco-Friendly: നോ
Boutique: നോ
Eco-Friendly Because: ഏന്/ഏ
Videocon: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Type Of Jewellery: ആര്ടിഫിഷൽ, ഡായമംഡ്, ഗോല്ഡ്, പ്ലൈറ്റിനം
Butterfly: കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, കിചെൻ സിംക്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Sony: ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, കഫീ മെകര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Prestige: കഫീ മെകര്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ജൂസര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Gender: ബയ്സ്, ഗര്ല്സ്, കിഡ്സ്, മെന്സ്, വൂമെന്സ്
Types: കാര്പെട്സ്, കര്ടെന്സ്, മ്യാട്രെസെസ്
Products: മ്യാഗജിന് ഹോല്ഡര്, വെസ്, ഫ്രീ സ്ടെംഡ്, വിക്ടരി പറ്റ്, ഹ്യാംഗിംഗ് പ്ലാംറ്റര്, മ്യാട്രെസെസ്, പിലോ കവര്സ്, ബഡ് കവര്സ്, ന്യാപ്കിൻ ബക്സ്
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Accessories: കഫ്‌ലിംക്സ്, ഹ്യാംകര്ചീഫ്സ്, ലെദര് ബെല്ട്സ്, നെക് റ്റൈസ്, ഷാവ്ല്സ്, സക്സ്, വലെട്സ്
Toshiba: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Type: ക്യാജുയൽ, ഫര്മൽ, ഇന്ഡിയന്‌, മറ്റര്നിറ്റി വെര്, പാര്ടിവിയര്, വെസ്ടര്ൻ
Brands: പോലരായ്ഡ്, പുഷ് എംഡ് ഷവ്, ഏസ്.ഏസ്., രെ-ബെൻ
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Designer/Label: അസ്മി, എസ്പെൻ, കാര്ബൻ, ഡീ.ആഈ.ടീ.ആഈ., ഗലി, സ്പാര്കല്സ്, വിയ്ലാ
Usha Lexus: ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ജൂസര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Brands: പോലിസ്, ക്യാഷ്, സിറ്റിജൻ, ഡീ.കേ.ഏന്.വാഈ., ഇസ്പിരിറ്റ്, ഫാസ്ട്‌ട്രാക്, ഫ്കക്, ഫസീൽ, ജിയോര്ഡാനോ, ഹ്യൂഗോ ബസ്, കെനെഥ് കോല്, മീസകി പര്ല്സ്, പായ്ര് കാര്ഡിൻ, റ്റൈമെക്സ്, റ്റൈറ്റെൻ, റ്റമി ഹില്ഫിഗര്
Brands: മെബിലീന്, ച്യാമ്ബര്, രെവ്‌ലോൻ, ഗിവെൻകി, എബ്സോല്യൂറ്റലി, രീബക്, ഡെവിഡ്‌അഫ്, സാല്വി, രാല്ഫ് ലരെൻ, ബീ.ഏല്.വീ., കിൻ2യൂ, ഫിര്രാഗാമോ, ബവ്ല്‌ഗാരി, നറ്റികാ, ഡീ.ഏന്.കേ.വാഈ.
Brands: എമനറ്റ്, ബിവിച്, ആഈ ജീന്സ് വെര്, ഇന്ഡിയന്‌ റ്റരെൻ, ഇംഫിംയിറ്റി, ഇന്‌സെന്സ്, കഷിഷ്, മ്യാരിയോ ജെഗ്നോതി, സ്യാംയാ ക്ലാസിക്സ്, സ്ടപ്, സ്ടപ് ക്ലാസിക്സ്, ഉത്സവ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ് ബ്യാഗ്സ്, സ്കൂൽ ബ്യാഗ്സ്, ട്രെവൽ ബ്യാഗ്സ്
Onida: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Editor's Note
Shopper's Stop: "One of the first shopping mall like destinations to open up in Mumbai, Shoppers Stop seems to have survived the opening of gigantic malls and luxury boutiques in Mumbai by constantly renovating and reinventing. Shoppaholics can rarely get bored when there is so much to see and do. You indulge in coffee and conversation at Brio or go read and research at Crossword or better still go shopping for shoes, clothes, bags the works! And with major brands like Wills, Van Heusen, Allen Solly, and W for women, Catwalk shoes, Puma all available under one roof, Shopper Stop seems to have a complete package to please its customer. New entrants at Shoppers Stop include the Mother care section with mother and baby accessories, pregnancy c ... View More

Other Branches of Shoppers Stop

Near Citi Bank
Andheri West, Mumbai
Near Movie Time Theatre
Bandra West, Mumbai
Near Mc Donalds
Chembur West, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
In Nirmal Life Style Mall
Mulund West, Mumbai
Near Railway Station
Vashi, Mumbai
In Dynamix Mall
Vile Parle West, Mumbai

Write Review

You might also like