ਗੁਰਜਾਰੀ

Handicraft Shops
 08025501750
3ਏ/4, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਾਪਿਂਗ ਕਾਮਪਲੈਕਸ, ਕੋਰਮਂਗਲਾ 3ਆਰ.ਡੀ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560034, Karnataka
ਇਨ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਾਪਿਂਗ
View Map

Services

cash, credit card
Antiques: ਯੈਸ
Government approved: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Products: ਡ੍ਰੈਸ ਮਟਿਰਿਅਲਸ, ਸਾੜਿਜ, ਬਡ ਕਵਰਸ
Editor's Note
Gurjari: Traditional handicrafts from Gujarat. Gurjari is a one-stop shop for Gujarati handicrafts that are sourced by the Government of Gujarat directly from the weavers, cloth dyers and artisans of Gujarat. There are clothes in traditional Gujarati style, table and bed linen, material by the yard, cushion covers, cloth folders, toys, furniture-like jhoolas and chairs and a wide range of artifacts. Sometimes you have to look around but it

Write Review

User Reviews

Indian Home Decor Handicrafts

Indian Home Decor Handicrafts are the leading Manufacturer of Home Decor Handicrafts Products.

We have a wide range of Wooden & Wrought Iron Handicrafts products like - Wrought Iron Wind Chimes, Wrought Iron Bells, Decorative Cycles, Decorative Motor Bikes, Wooden Statues. Wooden Elephant, Partition Screen, Candle Holder, Photo Frame, Incense Box etc.

URL - inhomedecor.wordpress.com

Buy these antique products today and give antique look to your Home and Office.

Call - 9997400177

Dear Sir,
We are manufacturer of marble handicraft product.
Please contact me for any enquire of handicrafts.

awaiting your response.

Regard:
Deepak Gupta
M-9719710790, 9837425825
Jagdamba Marble Handicrafts
www.facebook.com/jagdambamarblehandicrafts
www.craftslook.com
jagdamba2001@yahoo.co.in

The staff is very rude and incompetant.
It is a pity that such a nice store has such lazy and reckless staff.