ਵੀ ਸੀਸਟਮਸ Owner Verified Listing

Telecom and Internet Service Provider
 04442011074
 09382121809, 09500023214
6/1, ਈਸਟ ਜੋਨਸ ਰੋਡ, ਸੈਦਾਪੈਟ, ਚੇਂਨਈ - 600015, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਸੈਦਪੇਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

Services

cash, credit card
Brands: ਅਅਰਟੈਲ, ਬੀ.ਏਸ.ਏਨ.ਏਲ., ਰੈਲਾਇਨਸ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ, ਲੈਸਡ ਲਾਇਨ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Business Description

V Systems provide telecom and internet services like internet broadband connection data card, broadband connection for homes and offices, wireless broadband internet connection, wireless leased line etc. It provides these services for brands – BSNL, Airtel and Reliance.

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Guindy Adyar RA Puram Arumbakkam
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.