ਸੌਁਦਲੀਨੇਸ

Recruitment Agency
3.5
Address of the listing ਕੋਲਾਬਾ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਫਾਰ ਓਵਰਸੀਜ ਕਂਟ੍ਰੀਜ ਇਨ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ
5.0
Address of the listing ਫੋਰਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਮੇਨਪਾਵਰ ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਵਰਸੀਜ, ਇਂਜਿਨਿਅਰਿਂਗ
3.0
Address of the listing ਮਸਜਿਦ ਬਂਦਰ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ ਅਜੇਨਸੀ ਫਾਰ ਅਬ੍ਰੋਡ

ਪੇਹਲਾ ਜੌਬ

Recruitment Agency
5.0
Address of the listing ਲੋਵਰ ਪਰੇਲ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਏਚ.ਆਰ. ਜੌਬ, ਡੇਟਾ ਏਂਟ੍ਰੀ ਪਲੈਕੇਮੇਂਟ ਅਜੇਨਸੀ
3.0
Address of the listing ਫੋਰਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਮੇਨਪਾਵਰ ਸਰਚਿਂਗ ਫਾਰ ਗਲਫ ਕਂਟ੍ਰੀਜ
3.5
Address of the listing ਕਲਘੋਦਾ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਵਰਸੀਜ ਜੌਬਸ, ਮੇਨਪਾਵਰ
4.0
Address of the listing ਅਂਧੇਰੀ ਈਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਓਵਰਸੀਜ ਜੌਬ ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ
4.0
Address of the listing ਜੁਹੁ ਤਾਰਾ ਰੋਡ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing Recruitment Agency
5.0
Address of the listing ਮਾਹਿਮ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਸਾਉਦੀ ਅਰੈਬਿਆ
4.0
Address of the listing ਨਰਿਮਨ ਪਾਇਂਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਪਲੈਕੇਮੇਂਟ ਫਾਰ ਟੈਮਪਰਰੀ ਸਟਫ,ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਜ
3.0
Address of the listing ਚੇਮਬੂਰ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਓਵਰਸੀਜ ਜੌਬ ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ, ਇਟ ਅਂਡ ਨਨ ਇਟ
Address of the listing ਥਾਣੇ ਵੇਸਟ, ਥਾਣੇ
Services provided by the listing ਏਚ.ਆਰ. ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ, ਇਟ ਸਟੈਫਿਂਗ
5.0
Address of the listing ਥਾਣੇ ਵੇਸਟ, ਥਾਣੇ
Services provided by the listing ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ
4.0
Address of the listing ਸਾਂਤਾਕ੍ਰੂਜ਼ ਈਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਓਵਰਸੀਜ ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ
Address of the listing ਅਂਧੇਰੀ ਈਸਟ, ਏਮ.ਯੂ.ਏਮ.ਬੀ.ਏ.ਆਈ.
Services provided by the listing ਬੀ.ਪੀ.ਓ., ਇਟ ਸਾਫਟਵੈਰੀ, ਕੇ.ਪੀ.ਓ., ਟੈਲਿਕਾਮ, ਮਿਡਿਆ
3.5
Address of the listing ਮਾਹਿਮ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਓਵਰਸੀਜ ਪਲੈਕੇਮੇਂਟ ਫਾਰ ਇਂਜਿਨਿਅਰਸ, ਹੋਟੈਲ ਸਟਫ
4.0
Address of the listing ਫੋਰਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਨਨ ਇਟ
4.0
Address of the listing ਸਾਂਤਾਕ੍ਰੂਜ਼ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਰਿਕ੍ਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫ ਜੌਬਸ ਫਾਰ ਗਲਫ ਕਂਟ੍ਰੀਜ
Address of the listing ਮਿਰਾ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਪਲੈਕੇਮੇਂਟ ਅਜੇਨਸੀ
5.0
Address of the listing ਭਂਡੁਪ ਵੇਸਟ, ਮੁਂਬਈ
Services provided by the listing ਪਲੈਕੇਮੇਂਟ ਫਾਰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ

You might also like

Top Searches

Bpo placement services It recruitment agency It placement services Non it placement services Call centre placement services It and non it placement services