> > Jyothi Balaji Hardware And Paints

ஜ்யோதி பாலாஜி ஹார்ட்‌வெர் எண்ட் பென்ட்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 08022447256
 09900149137
644, 1ஸ்டிரீட் பி மெய்ன், ஜயா நகர்‌ 8டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560082, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ இம்பிரியல் ஹோடல்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: நோ
Hardware: யெஸ்
Type: பி.வி.சி., செனிடரீவெர்
Iron/Steel: நோ
Repairs & Services: நோ
Products: பி.வி.சி. பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ்
Type: பென்ட்ஸ், பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ், பிலம்பிங்க்
Products: ஜி.ஐ. பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ், பென்ட்ஸ்
Brands: ஹீந்த்வரெ, பெரிவேரி, சோங்கெரா
Products: வாஷ் பெசின், கோமோட், டேப்ஸ், ஷாவர்

எழுது விமர்சனம்