எஸ்.எல்.என். எலெக்டிரிகல்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 08026542241
640, 40டி.எச். கிராஸ்‌, ஜயா நகர்‌ 8டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560070, Karnataka
அருகில் பிரபா ஆயி கிலினிக்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: யெஸ்
Appliance: மிக்ஸர், கிரைண்டர்
Type: பிற
Hardware: நோ
Appliance: ஃபேன், கூகர், ஆய்‌ரன் பாக்ஸ்
Repairs & Services: யெஸ்
Products: சுவிசெஸ், பிலக், ஹோல்டர், வைரஸ், பல்ப்ஸ்
Authorized Repair Services Of: உஷா, மாஹேரேஜா, படர்ஃபிலை, பிஜன்
Authorized Repair Services Of: உஷா, கைதன், மாஹேரேஜா, படர்ஃபிலை, பிஜன்

எழுது விமர்சனம்

பார்க்க வந்த மக்கள் எஸ்.எல்.என். எலெக்டிரிகல்ஸ்மேலும் பார்க்க