ஏக்சிட்

மரச்சாமான்கள் கடைகள்
 04442016305, 04442016335
 09094284208
20இ, அரகோத் ரோட்‌, வீரிகம்பக்கம், சென்னை - 600092, Tamil Nadu
ஆபோஜிட்‌ கீரீயஸ்

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: ஏக்சிட்
Furnishing services: நோ
Type: இன்டியன்‌
Accessories: கி ஹோல்டர்ஸ், டாவல் ராக்ஸ்
Used Furniture: நோ
Repairs: நோ
Sales: யெஸ்
Products - Other: ஸ்கூல் ஃபர்னிசர்
Furnishings: அஃபோல்ஸ்டெரி
Make: வூடென்
Kitchen Types: வூடென்
Products - Sets: பெட்‌ரூம் செட், டினைங்க் செட், கிசென் செட்
Type Of Furniture: ஹோம் ஃபர்னிசர், மோடலேர் கிசென், ஆஃபிஸ் ஃபர்னிசர்
Products - Storage: கிலாத்‌ ராக்ஸ், ஆஃபிஸ் ஸ்டோரெஜ் கேபினெட்ஸ், ஷு ராக்ஸ், சைட்‌போர்ட், டிரெஸ், டிராலீஸ்
Products - Seating: பெஞ்ச், செயர், கம்ப்யூடர் செயர்ஸ், சோஃபா, ஸ்டூல்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products - Surface: பட், செண்டர் டெபல், தீவன், டிரெசிங்க் டெபல், ஸ்டடி டெபல்
Type: ஹோம் ஃபர்னிசர், மோடலேர் கிசென், ஆஃபிஸ் ஃபர்னிசர்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Kodambakkam Arumbakkam Virugambakkam T.Nagar