தாலுக் ஆஃபிஸ்

அரசாங்க துறைகள்
 04562260220
28/1, சத்துர், விருடுனாகர் - 626203
அருகில் சத்துர் போலிஸ்‌ ஸ்டெஷன்‌