பிஜா ஹட்

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
4.0
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ்
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
3.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, பிர்‌யானி

சிலி பெபர்

உணவகம்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, கெபப்ஸ்
4.0
Address of the listing எச்.பி.ஆர். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌

பூர்வி

உணவகம்
4.0
Address of the listing கே.ஆர் புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்
2.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், கஜேரேடி, மல்டி-கூசிந்ய்

வ்ய்பவா

உணவகம்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்

லைம் லைட்

உணவகம்
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், பிஃபிட், சைனிஸ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,யூரோபியன்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, அவுட்டோர் சீடிங், எஸ், மல்டி-சைசிங்

அஸ் பிஜா

உணவகம்
Address of the listing சி.வி ரமன் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அமெரிகன்
4.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
4.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore