బరీస్తా

కాఫీ షాప్
అభిజీత్ వీ, మీఠకలి, ఆపోజిట్‌ మేయోర్స్ బంగ్‌లో, ఎలిస్ బ్రిజ్‌, అహ్మదాబాద్‌ - 380006, Gujarat
నియర్‌ లా గార్డేన్‌
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Opposite Drive-In Cinema
Drive In Road, Ahmedabad
Opposite Muslim Society
Navarangpura, Ahmedabad
Opposite Municipal Market
Navarangpura, Ahmedabad

సమీక్షను వ్రాయండి

చూసిన వారు బరీస్తా కూడ చూసిన వారు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Lal Darwaja Mirzapur Ambawadi Salapas Road