ఓరాయన్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
10/34, మారుథి సేవా నగర్‌, బానసవాడి, బైంగలోర్‌ - 560033, Karnataka
నియర్‌ హెచ్.పి. పేట్రోల్‌ పమ్ప్‌
View Map

సేవలు

Pubs: ఎన్.ఎ.
Parking: కవర్డ్
Entertainment: చీన్‌పోలిస్
Restaurants: మ్యాక్ డోనాల్డ్స్, సబ్‌వే, ఇమ్పాయర్, బస్‌కిన్ రాబిన్స్, బిజింగ్ బైట్స్, డమ్‌నోస్ పిజా, ఇన్డియన్‌ తద్కా, వ్యాఫ్ల్ స్టోరీస్, కైలశ్ పార్‌బ్యాట్

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahadevapura Subanna Palya Outer Ring Road Hennur
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.