ప్లేనేట్ కిడ్స్

పాఠశాలలు & డే కేర్
 09342069697
సి-7, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, జె.సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560002, Karnataka
ఇన్ యూనిటి బిల్డింగ్‌
View Map

సేవలు

Day Care Centre: యేస్
Play School: యేస్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jaya Nagar 4th Block Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road