సై గర్ల్స్ పి.జి. Owner Verified Listing

పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహము
 08700887238
457/6 గోవిందపురి న్యూ దిల్లి, గోవిందపురి, ఎన్.సి.ఆర్. - 110019
ఆపోజిట్ ఏక్సిస్‌ బ్యాంక్‌

సేవలు

cash, credit card
Cost Per Month: 7000
Gender: వూమేన్స్
Credit Cards Accepted: విజా
Facilities: అట్యాచ్డ్ బాథ్‌రూమ్, కూలర్, ఫులి ఫర్నిశ్డ్, ఇంటర్‌నేట్, మీల్స్, రేఫ్రిజరేటర్, శేరింగ్ బేసిస్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

New Friends Colony Greater Kailash 2 Okhla Industrial Area Phase 1 Lajpat Nagar
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.