కింగ్

లాడ్జ్
Address of the listing ఎస్.జె.పి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Lodge

పింక్ బ్లాసమ్

వసతిగృహం
3.0
Address of the listing కసవనహల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Hostel
Address of the listing మిశన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
3.0
Address of the listing మథికేరే, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆర్ట్స్, కమర్స్, మ్యానేజమేంట్, స్కంక్, అనిసేక్స్

ఎమ్.ఎస్.ఆర్. స్టుడేంట్ లివింగ్

పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహము
1.0
Address of the listing జె.సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Hostel
3.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
4.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
Address of the listing సమ్పంగీరామ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
Address of the listing కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing అనిసేక్స్
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Hostel

దేవాంగ సంఘ

వసతిగృహం
Address of the listing సమ్పంగీరామ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing మేన్స్
Address of the listing బసావేశ్వారా నగర్‌ 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing అనిసేక్స్
Address of the listing బసవాణపురా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Hostel
Address of the listing సేశాద్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing అనిసేక్స్
3.0
Address of the listing సంజయ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
4.0
Address of the listing భూపసందరా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
4.0
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing మేన్స్
3.0
Address of the listing కల్యాన్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing మేన్స్
4.0
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వూమేన్స్
5.0
Address of the listing కలాసిపల్యమ్, ఎన్IL
Services provided by the listing మేన్స్

అగ్ర శోధనలు

Womens hostel Working womens hostel Mens hostel Sports hostel Unisex hostel Ymca hostel

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Lodge Bangalore లొ Guest House Bangalore లొ PG Paying Guest Accommodation