> > Bodycraft Spa And Salon

બોડીક્રેફ્ટ સ્પા એંડ સેલન Owner Verified Listing

Beauty Parlour
 08041573044, 08025514596
 09845017920, 09900248360
1/3, અસ્સાયે રોડ, સિવિલ સ્ટેશન, ફ્રેઝર ટાઉન, બૈંગલોર - 560042, Karnataka
નિયર બંગાલી અસોશીએશન
Spa
View Map

Services

cash, credit card
Gender: યૂનિસેક્સ
Brands: વિલા, સેબાસ્ટિયન
Beauty Products: હેયર કેયર, શેમ્પૂ એંડ કંડિશનર
Gender: યૂનિસેક્સ
Other Services: બ્યૂટી ટિપ્સ, સ્લિમિંગ ટિપ્સ
Hair Treatment: બ્લો ડ્રાઈ, ક્રમપિંગ, હેયર કલર, હેયર કટ, હેયર આયરનિંગ, હેયરલોસ ટ્રીટ્મેંટ, હેયર સ્ટીલિંગ, હીલીતેસ, પાર્શલ હેયર સ્ત્રૈઘ્તેનીઁગ, પર્મનેંટ હેયર સ્ત્રૈઘ્તેનીઁગ, પેર્મીઁગ, રિબનડિંગ, રૂટ્સ ટચ અપ, સ્કેલ્પ ટ્રીટ્મેંટ, શેમ્પૂ, થ્રેડિંગ, તોન્ગીઁગ, એક્સ-તેન્સો
Body Treatment: એકપ્રેશર, બોડી સનટૂરિંગ, બોડી પોલિશિંગ, બોડી રેપ, હેંડ એંડ ફીટ મસાજ, રેફ્લેક્ષોલોગ્ય, રિજુવનેશન, સ્ટર્સ રિલીવિંગ ટ્રીટ્મેંટ
Spa Therapy: એરોમેદેરેપી, એઅર્વેડિક થેરેપી, કલર થેરેપી, હેયર સ્પા
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Spa Services: ફૂટ રેફ્લેક્ષોલોગ્ય, હેંડ એંડ ફીટ મસાજ, હીડ મસાજ
Skin Treatment: આસ્ન ટ્રીટ્મેંટ, એંટી એજિંગ, એઅર્વેડિક, બ્લીચિંગ, બ્રાઇડલ મેક અપ, આય બ્રો ટ્રીટ્મેંટ, ફેશલ, ફ્રૂટ્સ, હર્બલ, લિફ્ટિંગ એંડ ટોનિંગ, મનીકરી, નેલ આર્ટ, પેડકરી, પિગ્મેન્ટેશ્ન, સ્કિન પોલિશિંગ, અંડર આય ટ્રીટ્મેંટ, અન્વાંટેડ હેયર રિમુવલ, વેક્સિંગ
Editor's Note
Body Craft: Get gorgeous at Body Craft, the unisex spa-salon with haircuts, Thai Massage, tattoos and more. So much to do- so little time, thats the case with most city dwellers. As traffic goes from bad to worse and life becomes more hectic, a one-stop beauty shop like Body Craft is welcome to do a lot in a little time. Besides hair treatments and the regular salon services, Body Craft has professionals in the art of Ayurvedic, Swedish and Thai massages. A tattoo artist is also available if you want to get inked. Open Monday to Sunday, 9.30 am-8 pm.

Other Branches of Bodycraft Spa And Salon

Opposite New Horizon School
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Chandrasagar Kalyana Mantap
Jaya Nagar 1st Block, Bangalore
In The Forum Mall
Koramangala, Bangalore

Write Review

User Reviews

Hi Client,

Glad to Inform you, I am a Doctor for Ayurveda and Siddha Medicines.
Ohm Patanjala is the Service concern to serve peoples.

Get more details about us - Kindly Visit our website - http://ohmpatanjala.com/
Facebook : https://www.facebook.com/ohmpatanjalaayurveda

Thank you
Regards
Dr.Irwin,
Ohm Patanjala.

The last place to visit if you want your hair to be colored. I booked an appointment. luckily i dint have to wait much. I asked them to suggest me a base color and some highlight, they were confused so I opted for brown as base color and burgundy for highlight. before starting I had clearly mentioned that i have grey hair and they need to be covered. I got it done and they charged me Rs.7500. when i looked in the mirror the color seemed to be ok that was probably because of the kind of lights they use. After i reached home nobody was able to make out that I had got my hair colored. next morning I could see some color in the sun light but it was not looking very faded. I was not able to differentiate between the brown and burgundy. I was ve ... View More
It all started out so wonderful. A day at the spa with our friends, what's not to like? However the last 30 minutes were pure hell. When my friend went to pay for her crown highlights they charged her DOUBLE what the 'menu' quoted. Turns out they had to re-do her highlights so they charged her twice, however the reason they had to re-do them was that they didn't show up at ALL the first time. She said she could kind of see them the second time (2 hours later) but I still couldn't tell a difference. Except she had dark hair at the top of her highlights and light hair at the bottom-from her previous 'lights 3 months ago. She had even brought in a color photo of herself with the previous highlights, so they could match them. No such luck. I sy ... View More
I recommend not to waste your time and money to go to so called reputed saloon in Bangalore. When I landed I was told , this is one of the good saloon to use to get hair style, dye and facial etc. While booking an appointment they inspected my hair and I was advised to come tomorrow for permanent hair straightening. After arriving I found that they had double booked, and wasted my time of an hour and they again inspected my hair and said I cannot have permanent hair straightening until I treat my hair which will be another month procedure. Since I did not have time, and having arrived there, I thought of having dye to my hair. They charged me rs 1900 and did not even last me for more than a week. While doing this they did sell me couple ... View More

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.