અનિલ સ્ટીલ માર્ટ

Electronics and Home Appliance Stores
 02223854647, 02223857162
 09833096505, 09819414081
81/83 સી.પી. ટેંક સર્કલ, વિઠલભાઈ પટેલ રોડ, ફોર્ટ, - - 400004, Maharashtra
નિયર ફોર્ટ પોસ્ટ ઓફિસ
View Map

Services

cash, credit card
Products: કિચેન
Credit Cards Accepted: નો
Accessories & Parts: યેસ
Brands: અદર
Hawkins: કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર
Products Other: સ્ટીલ અટેન્સિલ
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Prestige: કોફી મેકર, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, જૂસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર

Write Review

You might also like