ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್

ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಕರು
 08041252150,
 09900555195
159, ಏವೆನ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೀಲರಿ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560053, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಸ್ಟೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಮೈಸೋರ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಸರಮೀಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸೆನಿಟರೀವೆರ್
Type: ಸೆನಿಟರೀವೆರ್, ಟೈಲ್ಸ್
Brands: ಎನ್.ಎ.
Iron/Steel: ನೋ
Type: ಮರೀನ್ ಪ್ಲೈ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Products: ಎನ್.ಎ.
cash, credit card
Parryware: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಿಸ್ಟೆರ್ನ್, ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಂಕ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಪಂಪ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಸೋಪ್ ಟ್ರೆ, ಟ್ಯಾಪ್ಸ್, ಟಾಯ್‌ಲೆಟ್ ಪೆಪರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವ್ಯಾನಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್
Brands: ಸೆಂಚುರಿ, ಗ್ರೀನ್‌ಪ್ಲಾಯ್, ಮೆವುರ್ಪ್ಲಿ
Hindware: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಬೀದೆತ್ಸ್, ಕಿಸ್ಟೆರ್ನ್, ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್, ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಸಿಂಕ್ಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ರೂಮ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್
Johnson: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಟ್ ಶಾವರ್ ಸಿಸಟಮ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಕಿಚೆನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೆಡೆರ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಶಾವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಶಾವರ್ ಪಂಪ್, ಟ್ಯಾಪ್ಸ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vijaya Nagar Infantry Road Palace Cross Road J.P Nagar 2nd Phase