ಆಕಾಶ್ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 01512521051
6, ಲಲ್ಗರ್ಘ್ ಪ್ಲೆಸ್‌ ಕ್ಯಾಮ್ಪಸ್, ಲಲ್ಗರಹ್ ರೋಡ್‌, ಬಿಕನೆರ್‌ - 334001
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ರೋಡ್‌ವೆಸ್ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ನೋ
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Bikaner-GPO Phar Bazaar Gajner Ganganagar Road