> > Vaidya Diagnostics Private Limited

ವ್ಯಾದ್ಯ ಡಾಯೆಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08322314463
62, ಧವಲೀಮಲ್, ಪೋಂಡಾ, ಗೋವಾ - 403401
ನಿಯರ್‌ ಸತ್ಯನರಾಯಣ್ ಟೆಮ್ಪಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ಯೆಸ್
Scan: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like