ಆಮ್ ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್
 07412220040, 07412240020
 09302220040
1, ಪ್ಯಾಲೆಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಸೂರಜ್ ಪೋರ್ ರೋಡ್‌, ರತಲಾಮ್ - 457001
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಮಹಲ್ವದಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Brands: ಡೆಲ್ , ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಲ್., ಹೆಚ್.ಪಿ.
Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Used Laptops: ನೋ
Products: ಮಿಕ್ರೋಸೋಫ್ಟ್, ಏಡೋಬ್ ರೀಡರ್, ಕ್ವಿಕ್ ಹೀಲ್, ಕಸ್ಪೆರ್ಸ್ಕಿ
Type: ಎ.ಎಮ್.ಸಿ., ಡೆಟಾ ರಿಕವರಿ, ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Products: ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬ್ಲೆಸ್ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಟ್‌ರೈಜೆಸ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಮೋಡೆಮ್ಸ್, ಮೌಸ್, ಪ್ರಿಂಟೆರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್
Brands: ಹೆಚ್.ಪಿ., ಕೆನನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಅಪ್ಸೋಂ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

THE COMPUTERS DESTINATION
very reliable and perfect technician