ਅਮ ਕਮਪਿਊਟਰਸ

Computer Hardware Dealers
 07412220040, 07412240020
 09302220040
1, ਪੈਲੇਸ ਰੋਡ, ਸੂਰਜ ਪੋਰ ਰੋਡ, ਰਤਲਾਮ - 457001
ਅਪੋਜਿਟ ਮਹਲਵਦਾ ਪੈਲੇਸ

Services

Brands: ਡੈਲ , ਏਚ.ਸੀ.ਏਲ., ਏਚ.ਪੀ.
Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Used Laptops: ਨੋ
Brands: ਏਚ.ਪੀ., ਕੇਨਨ, ਸੈਮਸਂਗ, ਇਪਸਨ
Products: ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ ਰੀਡਰ, ਕਵਿਕ ਹੀਲ, ਕੇਸਪਰਸਕੀ
Type: ਏ.ਏਮ.ਸੀ., ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Products: ਕਨਸਿਊਮਬਲੈਸ ਅਂਡ ਕਾਰਟਰੀਜੈਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ

Write Review

User Reviews

THE COMPUTERS DESTINATION
very reliable and perfect technician

You might also like