ഏ.ജീ. സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08022459952,
 09448509216
164/4, കനകപുരാ മെൻ രോഡ്‌, ബാസവനഗുഡി, ബൈംഗലോര്‌ - 560004, Karnataka
നിയര്‌ വൈഭവ് ഹോറ്റല്‌
View Map

Services

Parryware: കിസ്ടെര്ൻ, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്
Ess Ess: ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Hindware: ബീദെത്സ്, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്
Johnson: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഇന്സ്ടെന്ട് ഷാവര് സിസ്‌ടം, കിചെൻ സിംക്, കിചെൻ വെസ്ട് ഷ്രെഡര്, ഷാവര് പംപ്, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Roca: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ

Write Review

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers nearby ഏ.ജീ. സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി