ഏല്.ജീ. ബെസ്ട് ഷപ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041119867, 08041100382
 09845642484, 09986874912
40, ഷ്രീനീധി ബില്ഡിംഗ്‌, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, ഹോസുര്‌ മെൻ രോഡ്‌, ഗര്വെഭവി പലയ, ബോമ്മനാ ഹല്ലി, ബൈംഗലോര്‌ - 560068, Karnataka
എബോവ്‌ അമ്ബാ ബജാജ്‌ ഷോരൂമ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Brands: ഏല്.ജീ.
Repairs & Services: നോ
Accessories: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: ഏല്.ജീ.
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
Brands: ഏല്.ജീ.
Services: നോ
Products: ഏല്.സീ.ഡീ. മനിറ്റര്സ്
Brands: ഏല്.ജീ.
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.

Other Branches of LG Best Shop

Opposite Srinivasa Clinic
Avala Halli, Bangalore
Near Yadiur Lake
Basavanagudi, Bangalore
Opposite HDFC Bank
Koramangala, Bangalore
Opposite IBP Petrol Bunk
Koramangala 6th Block, Bangalore
Beside Sangeetha Mobile
Malleswaram, Bangalore
Opposite Innovative Multiplex
Maratha Halli, Bangalore
Beside Cake Palace Bakery
Rajaji Nagar 1st N Block, Bangalore

Write Review

User Reviews

dishwasher is excellent, have been using it for a year now and find it a boon. it washes everything ...but i dont put non stick ware and wooden ladles...everything else goes in.

You might also like