ഫൈന് ഫെര്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025446464, 08022544646
ഷ്രി കൃഷ്ണാ കമ്പ്ല്യാക്സ്, 80 ഫീറ്റ് രോഡ്, 2ഏന്.ഡീ. ബ്ലക്‌, ഏച്.ബീ.ആര്. ലെയാഉറ്റ്, ബൈംഗലോര്‌ - 560043, Karnataka
നിയര് ബീ.ഡീ.ഏ. കമ്പ്ല്യാക്സ്
View Map

Services

Products: കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Accessories & Parts: നോ
Hawkins: കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Bajaj: ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം ഹീറ്റര്, വാൾ ഫ്യാൻ, വാറ്റര് ഹീറ്റര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Prestige: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Butterfly: കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, പ്രെഷര് കൂകര്
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടീപര്പസ് ഫ്യാന്സ്, പോര്ടെബല് ഫ്യാന്സ്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ എംഡ് ക്യാബിൻ ഫ്യാന്സ്

Write Review

You might also like