ഏസ്.ആര്.ഏമ്. ഇലെക്ട്രനിക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
ഓല്ഡ്‌ മദ്രാസ് രോഡ്‌, കേ.ആര് പുരമ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560036, Karnataka
നിയര്‌ വിജയാ ബ്യാംക്‌
View Map

Services

cash, credit card
Videocon: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
BPL: ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം
Brands: വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Haier: കലര് റ്റെലിവിജൻ
Repairs: യെസ്
Accessories: യെസ്
Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Accessories & Parts: നോ
Clocks: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Repairs & Services: യെസ്
Hawkins: കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Services: നോ
Godrej: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Butterfly: കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഏന്സെമ്ബ്ല്സ് എംഡ് ഡിനര് സെറ്റ്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Sony: ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Brands: ഫ്ലൈ, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, സ്പീക്
Brands: റ്റൈമെക്സ്, സോനാറ്റാ, ക്യാഷ്, റ്റൈറ്റെൻ, ഫാസ്ട്‌ട്രാക്
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലെംഡര്സ് എംഡ് ഹെംഡ് മിക്സര്സ്, ആയ്‌രന്സ് ഡ്രൈ എംഡ് സ്ടീം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം ഹീറ്റര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Prestige: കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Write Review

User Reviews

I am upset because there is no home delivery to Hoskote, where most of the orders to be delivered. you should personally look into this and make some arrangements

You might also like