ജേ.ഡീ. കം

Cellphone Showroom
 04442138180
 09840193846, 09840082207
13/1, കൃഷ്നമ്മാ രോഡ്‌, നുംഗമബക്കം, ചെന്നയി - 600034, Tamil Nadu
ബിഹൈംഡ്‌ ഹോറ്റല്‌ താജ് കോരോമ്യാംഡ്യാൽ

Services

cash, credit card
Payment Point: നോ
Franchise: യെസ്
Brand Outlet: നോ
Prepaid Sim card outlet: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
Accessories: യെസ്
Dealer: യെസ്
Distributor: യെസ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, ഏചറ്റീസി, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സ്പീക്, വിഡിയോകൻ, സനി, മൈക്രോമെക്സ്
Brands: എയര്‌ടെൽ, ആയിഡിയാ!, ഏമ്.ടീ.ഏന്.ഏല്., വോഡാഫോന്, റ്റാറ്റാ ഡോകോമോ
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, എജെസ്, ബ്ലക്‌ബെരി, ഏചറ്റീസി, ആഈ-മെറ്റ്, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സ്പീക്, വിഡിയോകൻ, സനി, മൈക്രോമെക്സ്

Write Review

User Reviews

I have tried for the past two hours calling all affiliates listed in Sodoxo site and all of them refused to accept Gift pass for Mobiles purchase.

I have found this is the only concern that accepts the Sodoxo Gift pass that is listed in the affiliate list.

Though it is a holiday today, the person responded my call was very polite and responded to all my queiries to my utmost satisfaction

You might also like