വിജയ് സെല്സ്‌

Electronics and Home Appliance Stores
 02261713000
ഇനോര്ബീത് മൾ, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, ഹോമെസ്തോപ്, മലാഡ്‌ വെസ്ട്‌, മുംബയി - 400064, Maharashtra
ഇൻ ഇനോര്ബീത് മൾ
View Map

Services

Accessories: യെസ്
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Brands: സനി, സ്യാമസംഗ്, കെനൻ, നികൻ
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി, ഏച്.പീ., ഡെൾ, ലിനോവോ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Butterfly: ചെന്‌സ്ടെര്, കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഏന്സെമ്ബ്ല്സ് എംഡ് ഡിനര് സെറ്റ്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, കിചെൻ സിംക്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സ്ടെന്‌ലെസ് സ്ടീൽ വെകുയം ഫ്ലാസ്ക്, സ്ടെന്‌ലെസ് സ്ടീൽ വെകുയം ലംച് ബക്സ്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Toshiba: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ. രികോര്ഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, ഠെര്മോപോത്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം
Philips: ബ്ലെംഡര്, ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, സീറ്റര്സ് പ്രെസെസ്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് രൈസ് കൂകര് , ഫ്ല്യാറ്റ് ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഗ്രീല്ലെര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര്, കെറ്റല്സ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, രെഡിയോ, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റോസ്ടര്, അല്ട്രാ സ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്
Usha Lexus: എയര് കൂലര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൂം ഹീറ്റര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റോസ്ടര്
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Brands: ഹിറ്റാചി, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., പെനാസോനിക്, സ്യാമസംഗ്, റ്റോഷിബാ, വിഡിയോകൻ, വര്‌പൂൽ
Brands: ബ്ലക്‌ബെരി, ഏചറ്റീസി, കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., മ്യാക്സ്, മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Brands: അകര് , ഡെൾ , ലിനോവോ , സനി , റ്റോഷിബാ
Preethi: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ഇമെര്ജ്ൻ ഹീറ്റര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടീപര്പസ് ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പോര്ടെബല് ഫ്യാന്സ്, സംയേകെര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ എംഡ് ക്യാബിൻ ഫ്യാന്സ്
Products: കിബോര്ഡ്, മോഡെമ്സ്, മൌസ്, പ്രിന്ടര്, സ്ക്യാനര്, സ്പീകര്സ്
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹല്‌ഗെൻ ഹീറ്റര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹീറ്റ് കോംവെര്ടെര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Other Branches of Vijay Sales

Opposite Maharashtra Bank
Andheri West, Mumbai
In Infinity Mall
Andheri West, Mumbai
Opposite Badi Masjid
Bandra West, Mumbai
Opposite Axis Bank
Bhiwandi, Mumbai
Opposite Kalyan Jewellers
Borivali West, Mumbai
Beside Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Opposite Ravindra Natya Mandir
Dadar West, Mumbai
Opposite Shreyas Cinema
Ghatkopar West, Mumbai
View All 31 Branches of Vijay Sales

Write Review

User Reviews

The after sales service of videocon AC is very bad as when you fill complaint they call before coming then if we give a time they donot come on time and go for their personal work .and the next day another technician calls and if we ask l anything regarding the 1 s technician they speak rudly,they cover up oter technician and tell to place a fresh complaint .Please be careful while buying AC as videocon AC after sales service is too bad :( .

You might also like

Nearby Locality Guides

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort