ਜੇ.ਏਮ. ਤੇਚਨੋਏਦਗੇ

Computer Education & Training Centre
 09841373745
13/7, ਅਠੀਪੱਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਾਉਂਟ ਰੋਡ, ਚੇਂਨਈ - 600002, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਪੀ.ਆਰ.ਆਰ. & ਸਨਸ ਬਸ ਸਟਾਪ

Services

Training For Individuals: ਯੈਸ
Placement: ਯੈਸ
Training For Corporates: ਯੈਸ
Courses Offered: ਕਮਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿਂਗ ਅਂਡ ਨੇਟਵਰਕਿਨਗ, ਸੇਲੁਲਰ ਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰ ਅਂਡ ਸਰਵਿਸ

Write Review

You might also like