பரீஸ்தா

காப்பி குடிக்கும் கடை
 07965439498,
1/பி, சுவமீனி காம்பிலேக்ஸ், போடகதெவ் டௌன் பிலேனிங்க் ஸ்கிம்‌, டிரைவ் இன் ரோட்‌, அஹ்மதாபாத்‌ - 380054, Gujarat
ஆபோஜிட்‌ டிரைவ்-இன் சினெமா
View Map
எடிட்டர் குறிப்பு
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Near Law Garden
Ellis Bridge, Ahmedabad
Opposite Muslim Society
Navarangpura, Ahmedabad
Opposite Municipal Market
Navarangpura, Ahmedabad

எழுது விமர்சனம்

பார்க்க வந்த மக்கள் பரீஸ்தாமேலும் பார்க்க

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Gandhi Nagar Gulbai Tekra Thaltej Satellite
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.