બરીસ્તા

Coffee Shop
 07965439498,
1/બી, સ્વમીની કોમ્પ્લેક્સ, બોળકદેવ ટાઉન પ્લેનિંગ સ્કિમ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અહ્મદાબાદ - 380054, Gujarat
ઓપોજિટ ડ્રાઇવ-ઇન સિનેમા
Editor's Note
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Near Law Garden
Ellis Bridge, Ahmedabad
Opposite Muslim Society
Navarangpura, Ahmedabad
Opposite Municipal Market
Navarangpura, Ahmedabad

Review

People who viewed બરીસ્તા also viewed

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.